Archives

Skibob – practical examples

We start on the skibob, i.e. step by step

1. Familiarisation with mini skis
He/she who has no experience with skiing, he/she starts with bases of mini skis riding, i.e. slow downhill riding, curves, slip braking, ride on the ski tow and standing stability.  This all without the skibob. This is very simple and funny stage. The ride on mini skis is very similar to skating. 

Those who have basic skiing skills can start right with the skibob. Attention! Always start with the skibob at the slight slope!

2. Going up the slope
There are no limitations on the slope; you can use any ski tow, bench or gondola. 
– On the ski tow be standing on the mini skis and keep the skibob between your knees, leant on your thighs 
 

– On the bench keep the skibob put on the barrier or your knees – thus you occupy more than one place provided the traffic is not too busy. If more skiers go up, sit only on the edge seats with your skibob. Always keep the skibob with one hand at least to avoid its fall down from the bench tow!

3. Basic sitting position on the skibob
Sit comfortably on the skibob, seize the handles (like on the bicycle) and straddle away your legs. (In the curves, the inside leg serves as the support. If you leg is too near to the skibob or really on the skibob, it cannot provide the necessary support in curving). This is very frequent fault of beginners; think on it during your ride. 

4. Curving
The same like in bicycling just use the handle bars and turn your head in the curing direction. It is very natural and simple. The skibob is obedient and goes where you turn the handle bars.

5. Breaking
For breaking, we use edges of the whole skibob (slip breaking) and at the same time we help with mini skis. We can also break in the snowplough style or with mini skis rear end. In no case lift the handle bars. It is necessary to be always leant on the handle bars. If you lift up the handle bars, the frontal ski can loose the touch with the slope and there is the risk of skibob side crash and fall.

6. Carving ride
Go down the hill in slow curves. The riding speed in carving bows depends only on your skills and certainty. At the tilting into the curve, the rider body axe shall be in the skibob axe (the rider shall not tilt more or less than the skibob. When looking from the frontal view, the rider as well as the skibob shall be in one axe).

7. Drifting
On the steeper slopes where the carving ride cannot be used (the skibob speeds up too much, or there is not enough of space on the slope) we go down by drifting (slipping).    

8. Change of the gravity centre
This factor considerably influences the skibob manoeuvrability. The seat has some recess to suit the rider during the whole period of skibob riding.  The recess is intentionally only minor so that the rider can move back or towards during the ride and thus change the gravity centre and adapt the riding style to the actual needs. For example: if you move towards – your weight moves towards and the skibob is more willing to turn (slalom, quick drifting, difficult slope sections).  Moving the gravity centre back is used for the rapid downhill riding.  

9. Transport of the skibob
In the car, in the roof box or behind the driver’s seat. Assembled or disassembled. It depends only on you. The assembly after the total disassembly takes only 10 minutes (frame, seat, absorber and handle bars). But is it not always necessary. We recommend tilting the handle bars (to release two screws) – it takes only 30 seconds.  

Get experience and be regardful on the skibob  

Based on our experience, the skibob riding is very intuitive. That is why most of beginners is able to down the hill after 2 up 4 hours of training, this all in the speed and style of average skiers and snowboarders. At the beginning, please forget the black slope and get the certainty and skills before.  
Please, be reasonable and regardful on the skibob. Think of your safety and of the safety of those around you. The majority of you weight is on the skibob, thus your legs are under the minimum load, and in case of any crash the risk of injury is less than in case of skiers or snowboarders. You surely do not intend to injure or endanger anybody. This won’t happen if you use your common sense and observe the rules for slope traffic.  

Skibob – video

Výjezd na svah 

– Na pomě nebo kotvě
 


– Na sedačceZákladní posed na skibobu
 


Zatáčení 
 


Brzdění
 
Jizda carvením
 Driftování
  

Skibob – praktické ukázky

Začínáme na skibobu, aneb krok za krokem

1. Seznámení s minilyžemi 
Ten, kdo nemá žádné zkušenosti s lyžováním, se nejprve učí zvládnout základy jízdy na minilyžích, jako je opatrná jízda ze svahu, obloučky, zabrzdění smykem, jízda na vleku a stabilita vestoje. Toto vše zatím bez skibobu. Je to velmi jednoduchá a zábavná fáze. Jízda na minilyžích je velmi podobná jízdě na bruslích.
Ti, kdo už mají základní zkušenosti s lyžemi, se začínají učit jezdit rovnou na skibobu.
Pozor! Učení na skibobu začínejte vždy na mírném svahu!

2. Výjezd na svah
Na svahu nejste ničím omezeni a můžete použít jakýkoliv vlek, sedačku či gondolu. 
– Na pomě nebo kotvě jedeme vestoje na minilyžích a skibob máme mezi koleny opřený o stehna
 

– Na sedačce
máme skibob položený na zábraně nebo na kolenou – pokud není velký provoz, zabereme takto více než jedno místo. Pokud Vás jede víc, seďte se skibobem pouze na krajních sedadlech (vlevo nebo vpravo). Skibob vždy držte alespoň jednou rukou, aby nedošlo k jeho pádu ze sedačky!


3. Základní posed na skibobu
Pohodlně se posadíme na skibob, uchopíme řídítka (jako na kole) a rozkročíme nohy. (V zatáčkách má vnitřní noha sloužit jako opora. Pokud bude naše noha příliš blízko u skibobu nebo dokonce se skibobem, nemůže poskytnout potřebnou oporu v zatáčce.) Toto je častá chyba nováčků, proto na to myslete při jízdě.

4. Zatáčení 
Jako na kole použijte řídítka, případně lehce pootočte hlavu ve směru zatáčení. Je to zcela přirozené a jednoduché. Skibob poslušně pojede tam, kam otočíte řidítka.

5. Brzdění 
Brzdíme hraněním (smykem) celého skibobu a zároveň si pomáháme i minilyžemi. Přibržďovat můžeme i pluhem či patami minilyží. Při brzdění v žádném případě nenadzvedávejte řídítka. Je zapotřebí být během jízdy i brzdění opřeni shora o řídítka. Pokud nadzvedáme řídítka, může přední lyže ztratit kontakt se sjezdovkou a hrozí položení skibobu na bok a pád.


6. Jizda carvením
Sjíždějte svah pomalými obloučky. Rychlost jízdy v carvových obloucích záleží pouze na jistotě a zkušenosti, kterou máme. Při náklonu v zatáčce by měla být osa těla jezdce v ose skibobu. (Jezdec se nemá vyklánět více ani méně než skibob. Při pohledu zepředu by měl být jezdec i skibob v jedné ose.)

7. Driftování
Prudší svahy, kde nemůžeme jet v carvových obloucích (skibob příliš zrychluje nebo není dostatek místa na sjezdovce) sjíždíme driftovávím (smykováním).


8. Posunutí těžiště 
Toto má významný vliv na ovladatelnost skibobu. Sedlo má mírné vybrání, které bude jezdci vyhovovat po většinu doby jízdy na skibobu. Vybrání v sedle je úmyslně mírné, aby jezdec mohl za jízdy posunutím zadku více dopředu nebo dozadu měnit své těžiště, a tím přizpůsobit svůj styl jízdy momentálním potřebám. Příklad: posunutí těžiště (zadku jezdce) více dopředu – tím se přenese váha více dopředu a skibob má mnohem větší ochotu zatáčet (slalom, rychlé driftování, obtížné úseky). Posunutí těžiště dozadu se používá pro rychlou sjezdovou jízdu.

9. Transport skibobu
V kufru auta, ve střešním boxu, za sedadlem řidiče. Smontovaný i rozmontovaný, záleží jenom na vás. Montáž po celkové demontáží (zvlášť rám, sedlo, tlumič a řídítka) vám zabere asi 10 minut. Není to ale vůbec zapotřebí. Doporučujeme maximálně sklopit řídítka (povolit dva šroubky) – operace na 30 vteřin.

Získejte zkušenosti a buďte se skibobem ohleduplní

Podle našich zkušeností je jízda na skibobu velmi intuitivní. Proto většina začátečníků po 2 až 4 hodinách učení se skibobem na svahu zvládá bezpečně sjet sjezdovku v průměrném tempu a rychlosti běžných lyžařů a snowboardistů. Na černou sjezdovku, prosím, na začátku raději zapomeňte a získejte jistotu a zkušenosti. 
Při jízdě na skibobu, prosím, buďte rozumní a ohleduplní. Myslete na bezpečnost svoji i ostatních okolo vás. Drtivou většinu vaší váhy nese skibob, proto jsou vaše nohy v minimální zátěži, a tak při případné srážce nehrozí takový úraz jako lyžařům či snowboardistům. Jistě byste si ale nepřáli někoho zranit ani ohrozit, což se nestane, budete-li používat zdravý rozum a řídit se pravidly provozu na sjezdovkách.